Vragenlijsten

De ENSIA-vragenlijsten BAG, BGT en BRO zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen de toezichthouder BZK, enkele bronhouderorganisaties en het ENSIA-team (VNG-Realisatie).

Opbouw

De vragen zelf zijn via de ENSIA-tool in te zien. De vragenlijsten zijn als volgt opgebouwd:

  • Categorie 1: Gegevenskwaliteit
    • Onderdeel 1: Kwaliteitseisen
    • Onderdeel 2: Kwaliteitsverbeteringstrajecten
  • Categorie 2: Proces en organisatie
    • Onderdeel 1: Borging proces
    • Onderdeel 2: Verbetermaatregelen

Toelichting

Categorie 1 gaat over de gerealiseerde gegevenskwaliteit, voor zover deze meetbaar is. In onderdeel 1 staan bekende kwaliteitsbegrippen als ‘juistheid’, ‘volledigheid’ en ‘actualiteit’ centraal die van belang zijn voor gebruikers van geobasisgegevens. Over de voortgang van eventuele verbetertrajecten, die gezien het belang van de gebruiker extra aandacht verdienen, worden vragen gesteld in onderdeel 2.

Aantekening hierbij is dat een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van de bronhouder. Ook al wordt een voldoende gescoord op de totale zelfevaluatie; mocht de voortgang op een voor de gebruiker belangrijk thema desondanks achterblijven, dan is het nadrukkelijk de bedoeling dat hiervoor alsnog een verbetermaatregel wordt geformuleerd. Het gaat dus niet sec om het ‘eindcijfer’ van de zelfevaluatie, maar om het blootleggen van issues waar ofwel de eigen organisatie dan wel de maatschappij last van heeft.

Categorie 2 richt zicht in eerste instantie op de beheerorganisatie. Hoewel de ‘output’ centraal staat, namelijk de gegevenskwaliteit, is het van belang te beoordelen in hoeverre er sprake is van continuïteit. De kwaliteit kan bijvoorbeeld op een bepaald moment best goed zijn, maar als de vervangbaarheid niet op orde is, kan toch sprake zijn van een bedreiging voor de kwaliteit op middellange termijn. De bedoeling is op te sturen op dergelijke proces- en organisatieknelpunten nog voordat de negatieve gevolgen ervaren worden in de data.

Tot slot, en van groot belang, is onderdeel 2 dat kijkt naar wat er concreet beter zou moeten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook teruggekeken naar eerder geformuleerde verbeteringen. Vanzelfsprekend is het, in ieder geval voor de toezichthouder BZK, dat zwaarder getild wordt aan verbetermaatregelen die jaarlijks terugkeren. In die gevallen lukt het de bronhouder namelijk blijkbaar niet om geconstateerde structurele uitdagingen het hoofd te bieden.

 
 
 
Cookie-instellingen