Wet-en regelgeving

We werken eraan om de huidige wetten rond de geo-basisregistraties door te ontwikkelen naar een samenhangende wet op de geo-data.

De wet- en regelgeving rond het geo-domein bestaat uit de Kadasterwet en een aantal sectorwetten. De verschillende registraties hebben mede daardoor verschillende vormen van governance, financiering, standaarden en ontsluiting van data. Het huidig kader waarin de bestaande geo-basisregistraties zijn vastgelegd is historisch verklaarbaar, maar voldoet niet meer als we gaan sturen op herschikking van de data en op verbreding en verhoging van de flexibiliteit. Zo kunnen bepaalde stappen die noodzakelijk zijn om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden, zoals de stap naar 3D, niet goed gemaakt worden.

Naar 1 wet

Het voornemen is daarom de huidige wetten rond de geo-basisregistraties door te ontwikkelen naar een samenhangende Wet geodata waarin deze registraties, en mogelijke toekomstige uitbreidingen, een goede plek kunnen krijgen.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen met deze ruime en integrale wet gemakkelijk juridisch worden geborgd. De data zijn daarbij het uitgangspunt, niet langer de registraties. Daarmee worden de juridische kaders voor de inwinning, de registratie en het gebruik van de data en de scheiding tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regels voor de betrokkenen veel eenduidiger. In de transitie daarnaartoe is speciale aandacht voor een soepele overgang met zorgvuldig overgangsrecht.

Naast wetgeving kennen de verschillende registraties vanuit hun afzonderlijke ontwikkeling ook allerhande aanvullende afspraken en standaarden waarin samenhang ontbreekt of die juist nodig zijn om samenhang te faciliteren. Ook deze zullen zoveel mogelijk worden geharmoniseerd en geborgd, waar nodig via lagere regelgeving.

Wat moet er gebeuren?

Waar we naar toe willen is 1 afzonderlijke wet voor het geodomein, waarbij delen uit de Kadasterwet worden gehaald en met de bestaande BAG-, BRO- en BGT-wet samen de Wet geodata gaan vormen. Hierin moet de ambitie op geogebied wettelijk worden gefaciliteerd.

Daarnaast is de afstemming met de Wet digitale overheid belangrijk, omdat daarin ook aspecten van de basisregistraties geregeld gaan worden en nieuwe Europese wetgeving op het gebied van data.

Voor de korte termijn willen we het mogelijk maken om geodata uit verschillende registraties gecombineerd te bevragen. Dit doen we in het Besluit (AMvB) op basis van de Kadasterwet. We werken daarnaast vanuit het ministerie van BZK aan herziening en reparatie van de Kadasterwet en het de formele basis van PDOK. 

 
 
 
Cookie-instellingen