Systeem van kwaliteitsborging

Stap 1: Interne Kwaliteitszorg

Het uitgangspunt is dat de bronhouder allereerst zelf verantwoordelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit van de registraties en daarover verantwoording aflegt. De bronhouder neemt zelf maatregelen om de datakwaliteit te waarborgen.

Stap 2: Informatievergaring

Instrumenten als kwaliteitsdashboards, voortgangsmonitors, terugmeldvoorzieningen en een driejaarlijkse controle geven inzicht in de gerealiseerde gegevenskwaliteit en dragen bij aan de verbetering ervan. Een ander belangrijk instrument is de periodieke zelfevaluatie.

Stap 3: Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement stimuleert op een constructieve manier bronhouders om de afgesproken gegevenskwaliteit te realiseren. Hiermee voorkomen we dat gebruikers last krijgen van grote onvolkomenheden in geobasisgegevens. Door op tijd te sturen op gegevenskwaliteit voorkom je formeel toezicht.

Stap 4: Toezicht (en handhaving)

Gezien het grote belang van goed functionerende geobasisregistraties, kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een dagelijks bestuur aanspreken als een overheid in ernstige mate tekort blijft schieten. Bijvoorbeeld als een bronhouder bij de bijhouding structureel de verplichtingen niet nakomt. Hierbij is de Wet revitalisering interbestuurlijk toezicht van toepassing.

Deze vorm van toezicht richt zich meer direct op de kwaliteit van de registratie, waar nodig gecombineerd met aandacht voor de met de processen binnen een bronhouderorganisatie die met de registratie samenhangen. De inrichting van de zelfcontroles zijn nader uitgewerkt in de ministeriële regelingen.

 
 
 
Cookie-instellingen