Kruisbevraging

In de verschillende registraties die de overheid beheert, is veel praktische basisinformatie te vinden. Om die informatie er uit te halen, moet je weten hoe de verschillende registraties zijn opgebouwd. Dat vraagt kennis die niet iedereen heeft en die tijd kost om je eigen te maken. Om hergebruik van gegevens uit de kernregistraties eenvoudiger te maken werken we aan kruisbevraging. Kadaster en Geonovum hebben een eerste pilot uitgevoerd rond een semantisch samenhangend model. Met hulp van dit model kunnen gebruikers data uit verschillende bronnen in samenhang bevragen. Het programma Zicht op Nederland - Datafundament wil samen met Geonovum en Kadaster een vervolg geven aan deze ontwikkeling. 

Gebruikers willen graag gegevens uit de geo-basisregistraties makkelijk met elkaar combineren, liefst zonder Geo Informatie Systeem ertussen. Het ministerie van BZK leverde daarom al eerder de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) op. Daarmee was het al mogelijk om data uit diverse geo-basisregistraties integraal te gebruiken. De pilot rond het semantisch model gaat een stapje verder door gebruik te maken van een breder model. 

Semantisch model

Kadaster en Geonovum hebben afgelopen tijd met vele gebruikers gewerkt aan een samenhangend semantisch model en een zogenoemde API-orkestratie. Die zorgen ervoor dat je zonder diepgaande kennis over de structuur van de verschillende registraties, samengestelde gegevens kunt opvragen.
Hierin heeft Geonovum vastgelegd wat de betekenis is van objecten in een registratie en wat de samenhang is tussen verschillende objecten binnen verschillende registraties. Het Kadaster heeft dit model (IMX-Geo) in een API-orkestratielaag en Kadaster Knowledge Graph geïmplementeerd.

De orkestratielaag kan op basis van het samenhangend semantisch model een route uitstippelen naar gegevens in de verschillende registraties. Via die (API)service kan je dan automatisch de relevante objecten ophalen en deze in één samenhangend antwoord terugontvangen (voor de bekende vraag). Met de Knowledge Graph wordt geïntegreerde analyse van data over de verschillende registraties heen ondersteund (voor de onbekende vraag).  

Wat kan er nu?

De orkestratie-engine kan met de IMX-Geo vertaalregels, ook wel model mapping genoemd, eenvoudige ruimtelijke koppelingen en analyses uitvoeren op de gegevens uit de BAG, BGT, BRT, BRK, BRO, Ruimtelijke plannen en gegevens over Bestuurlijke Gebieden.

Het IMX-Geo model in de Kadaster Knowledge Graph ondersteunt geïntegreerde analyse van data over de verschillende registraties heen.

Bekijk de eerste resultaten op de website van het Kadaster.

De pilot

De pilot rond IMX-Geo is afgerond met een consultatie. Begin dit jaar is een aantal vragen aan het werkveld voorgelegd over de bruikbaarheid en ontwikkelpotentie van het model.

De zeven organisaties die hebben deelgenomen aan de consultatie hebben waardevolle feedback gegeven. Het gaat om feedback over metadata en bronregistraties, mapping en orkestratie, technische aspecten, data-integriteit, en datakwaliteit en lineage. De consultatie resulteerde in een lijst van 34 verbetersuggesties voor de IMX-standaarden.

Geonovum analyseert de ontvangen suggesties en verwerkt deze waar mogelijk direct. Meer specifieke onderwerpen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de IMX-standaarden.

Vervolg

De komende tijd werken Kadaster en Geonovum aan het robuuster maken van de orkestratie-engine. Ook beproeven we het model IMX-Geo verder in de praktijk. Dit zijn mooie stappen om te komen tot registraties die voor de gebruiker overkomen als één geheel.
We starten met een vervolgtraject op de pilot: verdere verkenning, ontwikkeling en beproeving van gebruiksvoorbeelden voor IMX binnen en buiten het geo-domein. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

 
 
 
Cookie-instellingen