Vakantieparken

De actie-agenda Vakantieparken vraagt bronhouders om verplaatsbare objecten die permanent geplaatst zijn op een vakantiepark, aan te wijzen als BAG-stand- of ligplaats. Deze registratie blijkt substantieel bij te dragen aan de vitaliteit en veiligheid van de parken. Gemeenten kunnen nu op kosten van het Rijk en de provincies een deel van de werkzaamheden uit laten voeren. Op deze pagina vind je meer informatie over de actie en werkzaamheden.

In het kort

Recreatieve objecten die direct en duurzaam verbonden zijn met de aarde, zijn al als pand met verblijfsobject opgenomen in de BAG. In aanvulling daarop is het gewenst dat voortaan ook permanent geplaatste of afgemeerde objecten, die recreatief en verplaatsbaar zijn, als adresseerbare objecten worden geregistreerd. Uw gemeente kan op kosten van het Rijk en de betreffende provincie een bedrijf inhuren om hierbij te helpen deze slag te maken.

Waarom belangrijk?

Het tegengaan van witwassen op vakantieparken heeft op dit moment politieke aandacht. Er bestaat een urgente behoefte aan een betrouwbare informatiebasis over vakantieparken, zodat Rijksoverheid, provincies én lokale overheden data-gedreven te werk kunnen gaan met:

 • Traceerbaarheid: mogelijkheid tot inschrijving personen (BRP) op een BAG-adres, personen beter in beeld voor de gemeente (sociaal beleid);
 • Openbare orde en veiligheid: vindbaarheid door hulpdiensten;
 • Ondermijning: terugdringen van criminele activiteiten zoals wiswassen;
 • Huisvesting: mogelijkheden in kaart voor huisvesting asielzoekers, vluchtelingen;
 • Vitale recreatie: positionering Nederland als aantrekkelijk vakantieland, goed functionerende vakantieparken zorgen voor een brede spin-off.

Om hieraan tegemoet te komen is de actie-agenda Vakantieparken opgezet. Van de BAG wordt nu gevraagd om standplaatsen aan te wijzen voor objecten die worden gebruikt voor recreatieve doeleinden. Hiermee ontstaat een betere informatiebasis om bovenstaande thema’s te kunnen ondersteunen. De mogelijkheid bestaat dat deze registratie in de toekomst wettelijk verplicht wordt.

Huidige situatie

Volgens de Catalogus BAG 2018 zijn gemeenten verplicht om alle panden en verblijfsobjecten die zich bevinden in de feitelijke werkelijkheid, te registreren in de BAG (hoofdstuk 4.1). Dit houdt in dat objecten zoals chalets en recreatiewoningen, mits ze voldoen aan de pandafbakeningsbeslisboom (hoofdstuk 10.6), al in de BAG aanwezig zijn met een adres.

Voor de overige recreatieve objecten, die volgens de BAG verplaatsbaar zijn, geldt geen verplichting om er een stand- of ligplaats voor aan te wijzen. De gemeente bepaalt dat formeel gezien namelijk zelf. Dit traject is daarmee ook geen verplichting. Het beeld in de BAG zal op dit punt echter niet landelijk consistent zijn. Daarom worden bronhouders opgeroepen om te participeren in deze actie-agenda.  

Waarom nu beginnen?

Maak nu gebruik van het aanbod om dit traject op te pakken op kosten van het Rijk en de provincie. Het is belangrijk dat u als gemeente zicht krijgt op de activiteiten op vakantieparken. Daarnaast bestaat de kans dat dit in de toekomst verplicht wordt in wet- en regelgeving. Het tegengaan van witwassen op vakantieparken heeft op dit moment politieke aandacht.

Wie doet wat?

Het traject om de BAG-registratie op vakantieparken aan te scherpen, wordt gefinancierd door het Rijk en de provincies. De provincies zijn belast met de coördinatie richting gemeenten en voor de uitvoering wordt een marktpartij ingehuurd om voor gemeenten de benodigde gegevens te verzamelen. Als gemeenten gebruik maken van het aanbod hoeven zij alleen de registratie in de BAG zelf te verzorgen.

Aanmelden

Gemeenten kunnen zich voor het traject aanmelden via het contactpersoon van de betreffende provincie:

Groningen

Dorothea Jensma

d.m.Jensma@provinciegroningen.nl 

Friesland

Age Kramer

a.kramer@fryslan.frl

Drenthe

Margriet Wiering

m.wiering@vitalevakantieparkendrenthe.nl 

Overijssel

Rolf Teunis

r.teunis@overijssel.nl 

Flevoland

Leon Visser

leon.visser@flevoland.nl 

Utrecht

Jelmer Lok

jelmer.lok@provincie-utrecht.nl 

Noord-Holland

Joris Pieter Neuteboom

neuteboomj@noord-holland.nl 

Zuid-Holland

Vanessa van Altena

vd.van.altena@pzh.nl 

Gelderland Tanya Groenewoud t.groenewoud@gelderland.nl

Zeeland

Marcel van den Berge

mj.vanden.berge@zeeland.nl

Noord-Brabant

Martine Poels

mpoels@brabant.nl 

Limburg

Yvonne Kokkelkoren

y.kokkelkoren@prvlimburg.nl 

 

Aanpak traject

Opstarttraject

Vanuit de gemeente nemen specialisten deel vanuit BAG-beheer, huisnummerbesluitvorming, geo-coördinatie, BRP, toerisme, VTH en OOV. Namens de marktpartij sluiten de projectleider en tekenaar aan. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Kennismaken team (contactpersonen)
 2. Inventarisatie objecten (parken en objecten) > kan nu al een start mee gemaakt worden!
 3. Werkzaamheden, beschikbaar (beeld)materiaal
 4. Adresopbouw (hoofdadres met toevoeging)
 5. Planning (start, afstemming en afronding)

Afbakenen en adresseren

De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Actueel beeldmateriaal (lucht-, straat- en obliekfoto’s gemeente)
 2. Parkplattegronden
 3. Nummering in overleg met BAG-beheer en huisnummerbesluitvorming
 4. Intekenen stand- en ligplaatsen

Tussentijds contact

Er vindt vroegtijdig contact plaats tussen gemeente en marktpartij om, indien nodig, de uitvoering bij te stellen en te checken of e.e.a. nog binnen de planning past.

Opleveren bestanden

De volgende stappen worden doorlopen:

 1. De markpartij levert shape-bestanden aan de gemeente (GIS-bestand bestaande uit lijnen [polygonen] en punten [huisnummers]).
 2. Registratie (in bulk) in de BAG-applicatie.

Eindgesprek

De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Evaluatie
 2. Terugkoppeling aan provincie

Werkzaamheden gemeente

 • Optreden als gesprekspartner voor marktpartij
 • Eventuele communicatie met parkeigenaren
 • Controle van levering van de data zelf in de shape-bestanden of van aanlevering van de data
 • Nemen van besluiten
 • Opstellen van brondocumenten (indien van toepassing)
 • Verwerking in BAG-applicatie
 • Actueel houden na invoer in de BAG

Het actueel houden van de standplaatsen betekent overigens niet dat er periodiek fysiek op vakantieparken gecontroleerd moet worden op nieuw geplaatste, verplaatsbare objecten. Het volstaat om dit mee te laten lopen in standaardcontroles, zoals mutatiedetectie en gebruik te maken van een zogenaamd ‘piepsysteem’ (signaal dat een object in aanmerking komt voor een standplaats).

Optioneel: werkzaamheden uitbesteden

Desgewenst kunnen gemeenten ook (een deel van) de eigen werkzaamheden uitbesteden aan de marktpartij. Deze diensten vallen echter buiten de scope van de vergoeding vanuit het Rijk en komen voor eigen rekening van de gemeente.

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoudelijke uitgangspunten en een aantal praktische voorbeelden, bekijk de BAG-praktijkhandleiding.

 

 
 
 
Cookie-instellingen