Beoordeling door toezichthouder

Bronhouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg. De toezichthouder beoordeelt in hoeverre de bronhouder in controle is. In het kader van een optimale samenwerking tussen bronhouder en toezichthouder geeft BZK een samenvatting van de manier van beoordelen.

Manier van beoordelen: proces

Bronhouders BAG, BGT en BRO leggen in eerste instantie via de ENSIA-zelfevaluatiesystematiek horizontaal verantwoording af aan de interne toezichthouder. Dat is in het geval van gemeenten bijvoorbeeld de gemeenteraad. De bestuurlijke verantwoordingsrapportage, die in het kader van ENSIA wordt opgesteld, wordt ook bij BZK ingediend ter verticale verantwoording.

De toezichthouder neemt het resultaat van de zelfcontrole ter kennisgeving aan. In het geval van de BAG en BGT worden dashboards en monitors gebruikt om een inschatting te maken van de gerealiseerde gegevenskwaliteit. Dat beeld wordt tegen het ENSIA-resultaat van de bronhouder aangehouden. Bij significante verschillen in beelden voert de toezichthouder (risicogericht) een verdiepende analyse uit aan de hand van o.a. de ingediende bestuurlijke verantwoordingsrapportages. Iedere bronhouder ontvangt sowieso individueel terugkoppeling van de toezichthouder. Dat gebeurt per brief en deze is geadresseerd aan het dagelijks bestuur. Als er reden tot zorgen is, bijvoorbeeld omdat er verbetermaatregelen ontbreken of deze niet passen bij de aard van de tekortkomingen, worden in het kader van kwaliteitsmanagement gesprekken met bronhouders aangekondigd. De insteek is om vervolgens op constructieve wijze tot een oplossing te komen. In het uiterste geval gaat het dossier terug naar BZK en wordt een formeel toezichtstraject opgestart.

Manier van beoordelen: inhoud

  • BAG: risicogerichte analyse van bestuurlijke verantwoordingsrapportages (risicogroep: bronhouders die meerdere jaren een onvoldoende scoren op zowel de vragenlijst als de actualiteit), waarbij gelet wordt op passende, nieuwe verbetermaatregelen, verbetermaatregelen uit de vorige cyclus, of de opgegeven actualiteitsscore overeenkomt met de door Kadaster gemeten actualiteitsscore in het kwaliteitsdashboard en in hoeverre de rapportage bestuurlijk is vastgesteld dan wel ambtelijk is afgedaan;
  • BGT: risicogerichte analyse van bestuurlijke verantwoordingsrapportages (risicogroep: bronhouders die een onvoldoende scoren op de vragenlijst en nog niet alle transitiemijlpalen hebben behaald), waarbij gelet wordt op passende maatregelen en in hoeverre de rapportage bestuurlijk is vastgesteld dan wel ambtelijk is afgedaan;
  • BRO: terughoudende opstelling. De toezichthouder stuurt vooralsnog alleen op de bestuurlijke vaststelling van de verantwoordingsrapportages. De transitiebegeleiding wordt verzorgd door het programmabureau BRO. Tijdens een volgende ENSIA-cyclus zal in samenwerking worden gestuurd op de laatste groep achterblijvers.
  • Algemeen: grote lijnen en zaken die opvallen, zoals onvoldoende capaciteit, interne kwaliteitszorg en uitvoering van processen ten aanzien van meerdere geobasisregistraties.
 
 
 
Cookie-instellingen