Jaarcyclus kwaliteit

Binnen het kwaliteitsregime van de BAG en BGT wordt gewerkt met een vaste jaarcyclus. Het idee is dat allereerst vooraf, in samenwerking met bronhouders en afnemers, een jaarplan opgesteld wordt. Vervolgens gaan bronhouders hier zelfstandig mee aan de slag. Tot slot wordt via de ENSIA-zelfevaluatie hierover verantwoording afgelegd aan de toezichthouder. 

Zelfreinigend mechanisme

De jaarcyclus kwaliteit eindigt niet met het afleggen van verantwoording over vooraf gemaakte kwaliteitsafspraken door bronhouders. Er is ook sprake van een zogenaamde 'feedbackloop'. Het kan namelijk zijn dat een kwaliteitsnorm niet aansluit bij de afnemerbehoefte of juist te streng is. In dat geval is het van belang dat bestaande kwaliteitsafspraken opnieuw tegen het licht worden gehouden voor de nieuwe ronde. Op deze manier blijft de doelgerichte benadering vanuit kwaliteitsbeleid geborgd.

Uitgebreide jaarcyclus
Uitgebreide jaarcyclus

 

Werkgroepen kwaliteit

De werkgroepen kwaliteit BAG en BGT maken onderdeel uit van de formele governance op deze geobasisregistraties. Ze doen een intake van mogelijke knelpunten in de datakwaliteit, onderzoeken de omvang, impact en achterliggende oorzaken van deze knelpunten en werken voorstellen uit voor de tactische overleggen BAG BAO Agendaoverleg en Begeleidingsgroep BGT. Bijvoorbeeld ten aanzien van te prioriteren kwaliteitsknelpunten voor het opvolgende jaar. Daarnaast worden onder meer de ENSIA-vragenlijsten jaarlijks geactualiseerd.

Het doel van de werkgroepen is het uitwerken van voorstellen die ervoor zorgen dat afnemers enerzijds maximaal bediend worden met kwalitatieve data en bronhouders anderzijds hun capaciteit zo effectief mogelijk inzetten. Een cruciaal onderdeel van dit proces is het uitsplitsen van afnemerknelpunten in daadwerkelijke registratiefouten van bronhouders, onduidelijke inwinregels, onscherpe definities/afbakeningsregels en nieuwe wensen ten aanzien van de inhoud. Registratiefouten kunnen leiden tot prioriteiten in jaarplannen kwaliteit, maar zaken als onzuivere definities worden aan de kant van het informatiemodel opgepakt. Op deze manier worden knelpunten die door afnemers worden ervaren op de juiste plek opgelost.

 
 
 
Cookie-instellingen