Versterken van het geo-datafundament

De Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) biedt het geo-datafundament waar overheidspartijen hun beleid, besluitvorming en uitvoering op baseren. Omdat het geo-datafundament een centrale en verbindende rol heeft, is het essentieel dat de NGII solide en toekomstvast is en goed wordt gebruikt. Daarvoor is een aantal belangrijke verbeteringen nodig.

Geo-datafundament om op te bouwen

De NGII functioneert als geo-datafundament waarop tal van maatschappelijke opgaven in hun processen kunnen bouwen. Het vervult die rol informatiekundig op twee manieren:

  1. de  data bieden een hoogwaardig, betrouwbaar en gedeeld beeld van de leefomgeving.
  2. het datafundament functioneert als referentie waarmee andere (sector)data kunnen worden verbonden; het datafundament pas ook goed in Europese  ontwikkelingen.  

Aanhaken sectordata

De geo-basisregistraties leggen een aantal zaken gestandaardiseerd vast zonder veel details. Daarin is te zien waar objecten staan of liggen, maar veel details over wat je daar verder kunt vinden, zitten in registraties bij sectoren. Denk aan landschap, energie of ondergrondse netwerken. Met de sectoren willen we graag een proces op gang krijgen om ook hun data aan te sluiten op het datafundament. Daarom willen we standaardisatie van sectorinformatie stimuleren. En we willen sectordata zodanig beschikbaar stellen dat die ook voor andere sectoren bruikbaar zijn. Daarbij identificeren we behoeften vanuit maatschappelijke opgaven waar NGII nu niet in voorziet.


Doorontwikkeling nodig

Het is belangrijk om de NGII door te ontwikkelen naar een toekomstvast en samenhangend geheel dat flexibel kan meebewegen met toekomstige behoeften. Daarvoor zijn een aantal belangrijke verbeteringen nodig: het stimuleren van gebruik, het verbinden met sectoren, de harmonisatie en uitbreiding van data, de doorontwikkeling van processen, afspraken, standaarden en voorzieningen, en het borgen van de structurele condities voor succes. Zie hiervoor de subdoelen:

 
 
 
Cookie-instellingen