Aanpalend beleid

De Nationale Geo-Informatie Infrastructuur maakt onderdeel uit van groter verhaal. Er worden op verschillende niveaus afspraken gemaakt over de uitwisseling en standaardisatie van data: Europees, nationaal, regionaal, lokaal, binnen sectoren of gebiedsgericht. Wanneer deze rekening houden met elkaar, ontstaat de mogelijkheid om over landsgrenzen  en sectoren heen zinvol data uit te wisselen en toe te passen.

Het Federatief Datastelsel

De NGII speelt een belangrijke verbindende rol binnen het bredere nationale datastelsel. In het toekomstbeeld ‘Stelsel van Basisregistraties’ en in de Interbestuurlijke Datastrategie wordt gestreefd naar een Nederlands federatief datastelsel. Locatie (in de vorm van geo-data uit de NGII) wordt daarin gezien als één van de centrale koppelsleutels voor het verbinden van datasets. Deze visie vult daarmee een essentieel deel van dit stelsel in.

Lees het nieuwsbericht over het Federatief Datastelsel.

Schematische visualisatie van het Nederlands federatief datastelsel,
met daarin een centrale rol voor locatie.


Europese Datastrategie

In deze datastrategie wordt gestreefd naar een eerlijke en privacy-vriendelijke Europese gegevensruimte (data space) waarin data dankzij afspraken en standaarden, vrij kunnen worden uitgewisseld tussen EU-landen en sectoren. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de inrichting van dataruimten. In veel van deze dataruimten vormt de geodata uit de NGII een essentieel element. Zo kennen de dataruimte Green Deal en de dataruimten voor mobiliteitsdata, energiedata en landbouwdata een sterke afhankelijkheid van goede geo-data. In het kader van de Green Deal wordt bijvoorbeeld in het traject Destination Earth (DestinE) gewerkt aan een zo realistisch mogelijk digitaal model (digital twin) van de aarde. Daarmee kan natuurlijke en menselijke activiteit gesimuleerd worden, wat een belangrijke bron van informatie biedt voor de bestrijding van klimaatproblematiek.

Europees datastelsel


Europese Data Governance Act en de Data Act

Deze wetten geven invulling aan belangrijke onderdelen van de Europese Datastrategie. Ze creëren randvoorwaarden waarvan een deel al vanaf de tweede helft van 2023 in Nederland moeten worden geïmplementeerd. Zo voert de Data Governance Act maatregelen in om de uitwisseling van publieke data tussen sectoren en lidstaten te vergroten. Daartoe behoren maatregelen die specifiek zijn gericht op de creatie van dataruimten en het ontstaan van een raad voor gegevens- innovatie die toeziet op de internationale samenwerking. De Data Act reguleert de toegang en rechten op data en roept maatregelen in het leven die specifiek gericht zijn op data die voortkomt uit met het internet verbonden apparaten. Op deze manier worden de eerste stappen naar een Europees datalandschap al snel gezet.

Common Ground

In de informatiekundige visie Common Ground streven de Nederlandse gemeenten naar een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening: de data worden losgekoppeld van de gebruikssystemen, de data kunnen integraal worden bevraagd en flexibele toegang is mogelijk.
Zicht op Nederland - Datafundament stoelt het data-ecosysteem voor de doorontwikkeling van de NGII op precies diezelfde principes. Door op die manier mogelijk te maken dat data sneller, goedkoper, veiliger en minder foutgevoelig uitgewisseld kunnen worden, versterken we elkaar in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

 

 
 
 
Cookie-instellingen