Grip op maatschappelijke opgaven

Complexe opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, economie en veiligheid hebben grote impact op de leefomgeving en vragen ruimte. Geo-data kunnen inzichtelijk maken wélke opgaven wáár kunnen worden ingepast en welke gevolgen dit heeft voor de ruimte. Om de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van Nederland te versnellen en de publieke dienstverlening te verbeteren, is gedetailleerd inzicht nodig in de leefomgeving.  Geo-data zijn de ‘grondstof’ voor het datagedreven werken dat hierbij cruciaal is.

Een gedeeld beeld

De aanpak van maatschappelijke opgaven vergt samenwerking tussen veel partijen, binnen en buiten de overheid over de hele keten van beleid tot uitvoering. Om de aanpak van deze opgaven te versnellen is daarom een gedeeld beeld nodig van onze leefomgeving om te bezien welke oplossingen waar kunnen worden ingepast en wat hiervan de effecten zijn. Dit gedeelde beeld is ook nodig voor het realiseren van maatregelen,  voor duurzaam beheer en voor monitoring van de beoogde effecten.  Het Kabinet heeft besloten dat bij dit alles bodem en water sturend zijn.

Het creëren van dat gedeelde beeld vraagt niet alleen om meer, betere en actuelere informatie, maar ook nadrukkelijk om samenhangende informatie die recht doet aan de complexiteit en dynamiek van de leefomgeving en de vele belangen die daarin tegen elkaar moeten worden afgewogen. Doordat vrijwel alle opgaven een locatie-component kennen, kunnen ook tal van data over niet-ruimtelijke vraagstukken daarlangs verbonden worden. Locatie vormt dan ook een essentiële koppeling in het Nederlandse federatieve datastelsel. Kwalitatief goede,  samenhangende en flexibel inzetbare geo-data vormen daarvoor het fundament.

 
 
 
Cookie-instellingen