Data delen

Met alle partners willen we komen tot efficiënte processen, heldere afspraken, afgestemde standaarden en flexibele  voorzieningen. Daarmee creëren we een samenhangend systeem met generieke ICT-functionaliteiten waarin de data optimaal kunnen stromen.

Iedereen moet de data van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur laagdrempelig en in samenhang kunnen gebruiken. Data moeten stromen 'als stroom uit het stopcontact'. Daarvoor is een volgende stap nodig. De huidige databronnen van de NGII zijn namelijk los van elkaar ontstaan en ingericht. Elke databron heeft daardoor nu een eigen, afzonderlijke keten van processen en ICT-componenten voor inwinning, registratie, opslag, ontsluiting, gebruik en kwaliteit. Dat kan efficiënter en overzichtelijker voor de gebruiker. Daarnaast zijn de huidige ketens technisch niet voldoende flexibel om in het geval  van nieuwe gebruikerswensen rondom data deze snel door te voeren.

Efficiënte en eenduidige kernprocessen

Per kernproces werken we samen met de betrokken partijen om te kijken hoe we processtappen efficiënter en eenduidiger kunnen maken. Daarbij gaan we uit van de volgende kernprocessen:

 • Het bijhoudingsproces

  Geïntegreerde data-inwinning; registeren, afnemen en terugmelden rechtstreeks bij de bron; machtigen (en bronhouder maken) van grote leveranciers;  innovaties benutten; inwinning van gegevens in 3D; automatische en gestandaardiseerde generalisatie van topografie op kleinere schaalniveaus.
 • Het kwaliteitsproces

  Van een kwaliteitsproces dat per geo-basisregistratie behoorlijk kan verschillen, gaan we naar een eenduidig en transparant kwaliteitsproces voor alle geo-basisdata, -informatie en bijbehorende ketens. Met daarbij toezicht op kwaliteit en gebruik.
 • Afname en gebruik

  We zorgen dat afnemers niet langer handmatig de benodigde gegevens uit een veelvoud aan losse voorzieningen hoeft op te halen.
 • Transitie

  Zo min mogelijke last veroorzaken door de ontwikkeling van ICT-componenten zoveel mogelijk los te koppelen van de ontwikkeling van de data en stapsgewijze en goed planbare aanpak.

Flexibele en samenhangende ontsluiting

We willen zorgen voor data die makkelijk kunnen stromen. ICT-componenten worden daarom zoveel mogelijk onafhankelijk gemaakt van de ontwikkeling van de geo-data zelf. Data worden opgeslagen bij de bron om één beeld van de werkelijkheid te kunnen bieden en misverstanden door niet-gesynchroniseerde kopieën tegen te gaan.

De registratie, wijziging en raadpleging vindt plaats via dataservices als API's en Linked data. Op die manier kan in de toekomst door de verschillende partijen eenvoudig ontwikkeling en onderhoud aan ICT-componenten worden gepleegd, zonder dat er noodzaak is om de data aan te passen.

Voor de ontwikkeling van ICT-componenten is, in samenspraak met de betrokken partijen, een aantal standaardfunctionaliteiten overeengekomen. Die maken het registreren en gebruiken van geo-data zo gebruiksvriendelijk mogelijk, ongeacht wie de component ontwikkelt. Doordat deze afspraken, standaarden en voorzieningen voor ICT-functionaliteiten zoveel mogelijk generiek en los van specifieke data worden ingericht, wordt het eenvoudiger om verschillende datasets met elkaar te koppelen.

 
 
 
Cookie-instellingen