Datalagen

Hieronder geven we meer uitleg over die datalagen. De verschillende lagen in de illustratie vormen de typen gelijksoortige data die in samenhang worden gebracht om een integraal beeld van de leefomgeving mogelijk te maken. Met daarbij de ontwikkelingen hierbinnen die voldoende verkend zijn om op korte termijn op te kunnen pakken. In de realisatie daarvan zal ook worden aangesloten op de meer technische indeling van NEN3610.

Coördinaatstelsels

Locaties van geo-objecten worden opgeslagen in coördinaten.
Pas wanneer bekend is in welk coördinatenstelsel die coördinaten zijn gedefinieerd wordt duidelijk waar deze objecten zich bevinden. In Nederland worden verscheidene stelsels gebruikt. De belangrijkste zijn het Nederlandse Rijksdriehoekstelsel (RD-stelsel), en het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en het Europese ETRS89. Daarnaast zijn er nog het verouderde ED50, het internationaal
op zee gehanteerde WGS84 en de verschillende coördinatenstelsels in het Caribisch gebied. Door de conversie tussen stelsels te standaardiseren zijn verschillende typen data beter met elkaar te combineren. Dit is onder andere van belang voor de combinatie van data over land en zee (ook uit oudere maritieme grensverdragen) en voor de uitwisseling van data binnen Europa.

Luchtfoto’s en hoogtegegevens

Door beeldmateriaal (luchtfoto’s, satellietbeelden en LIDAR-beelden) voor de gehele overheid volgens uniforme standaarden, kwaliteitseisen en specificaties vast te leggen en te delen, zorgen we voor zowel een gedeeld visueel beeld van Nederland als voor betrouwbare hoogtedata. Deze beelden kunnen gebruikt worden in combinatie met de andere informatielagen. Het aantal vliegbewegingen dat nodig is om deze data te verzamelen kan daarmee sterk verminderen, evenals de daarmee gepaard gaande kosten. De gebruiksmogelijkheden zijn talrijk: van kwalitatieve analyses van landschap, (hoog) water, natuur en bebouwing, tot het genereren van een 3D-weergave van Nederland, tot geautomatiseerde mutatiedetectie voor data-inwinning.

Fysieke objecten en functies

Door fysieke basisobjecten (zoals gebouwen, wegen of bomen) en functies op een eenduidige wijze vast te leggen en daarin ook data over de ondergrond (zoals de samenstelling, draagkracht en vervuiling van de bodem) te integreren, ontstaat een actueel en samenhangend beeld van de fysieke werkelijkheid. Dit biedt toepassingsmogelijkheden voor- en inzicht in vrijwel elk ruimtelijk vraagstuk: of het nu de bouwopgave betreft, veiligheidsincidenten, de energietransitie of klimaatadaptatie.

Netwerken

Een aantal objecten kenmerkt zich (naast een fysiek voorkomen) door de ligging in een netwerk bestaande uit knooppunten en verbindingen. Daarbij is te denken aan wegen, waterwegen, leidingen, kabels, riolering et cetera. Door deze netwerken uniform vast te leggen ontstaan er veel toepassingsmogelijkheden. Denk aan onder andere mobiliteit en logistiek, onderhoud van infrastructuur, de energiesector of zelfs gezondheid.

Administratieve Gebieden

Naast fysieke kenmerken kent de leefomgeving ook een indeling in administratieve gebieden. Bestuurlijke gebieden, zoals gemeenten en waterschappen, zijn daarvan een goed voorbeeld. Maar ook andere administratieve gebieden zoals wijken en buurten. Door dit type gebieden eenduidig vast te leggen, wordt het mogelijk om betrouwbaar te bepalen wie waar het bevoegde gezag is, wat bij crises van levensbelang kan zijn. Door administratieve gebieden met andere data te combineren zijn daarnaast tal van andere analyses en toepassingen mogelijk en kan bijvoorbeeld in beeld worden gebracht waar welke regels gelden of waar welke publieke diensten worden verleend.

Rechten

Tot slot zijn er gebieden en objecten die zich kenmerken door eigendoms- of gebruiksrechten en -plichten, waarbij de relatie wordt gelegd met personen en rechtspersonen. Denk bijvoorbeeld aan kadastrale percelen. Door dit type data zo compleet, actueel en eenduidig mogelijk vast te leggen, faciliteren we onder andere de woning- en energiemarkten, de belastingheffing, de bestrijding van ondermijning, maar bijvoorbeeld ook partijen die toestemming willen vragen om een evenement op een bepaald stuk land te organiseren.

 
 
 
Cookie-instellingen