Gebruikersoverleg Grootschalige topografie

Na afronding van het BGT-programma bleek behoefte te bestaan aan een  overleg op basis van vertegenwoordiging van sectoren van gebruikers met aangewezen deelnemers. Het gebruik van de BGT staat in het overleg duidelijk centraal. Specifieke aandacht voor detailtopografie blijft voor veel gebruikersgroepen een gedeelde behoefte.

Doel van het overleg

Het doel van het Gebruikersoverleg BGT is het delen van kennis voor en door alle deelnemers over hoe de geobasisregistraties en de gedetailleerde topografische basisgegevens in het bijzonder zich ontwikkelen en gebruikt kunnen worden. Op basis van input en feedback vanuit de verschillende
groepen gebruikers en sectoren kan de waarde die de BGT levert verder worden vergroot. Een vraag als “Hoe ontwikkelt de waarde van de BGT zich in jullie gebruikersveld?” zal tijdens het gebruikersoverleg regelmatig aan de orde komen. Belangenafweging vindt plaats in andere organen, zoals de Regieraad.

Inhoud

Het gebruikersoverleg vindt 3 á 4 keer per jaar plaats en wordt georganiseerd door het Kadaster, in samenwerking met BZK.  Alle deelnemers aan het Gebruikersoverleg BGT worden in de gelegenheid gesteld om onderwerpen in te brengen. Een onafhankelijk voorzitter, niet afkomstig uit een bronhouderorganisatie, wordt door de vergadering voorgedragen en gekozen. Hij/zij bepaalt in overleg met de deelnemers de agenda.

Onderwerpen die op de agenda (kunnen) staan zijn:

  • Algemene ervaringen en behoeften of wensen gericht op de toegankelijkheid, herkenbaarheid en toepasbaarheid van de in de BGT gedeelde data;
  • Erkende ervaringen en behoeften of wensen, door een relevante groep gebruikers, rondom technische en informele afspraken;
  • Algemene communicatie over (basisgegevens die voldoen aan) de IMGeo- en/of IMBGTstandaard;
  • Procedures voor het beheer van de BGT-standaarden en voorzieningen;
  • Het voortraject van grote wijzigingsvoorstellen;
  • De serviceverlening vanuit Geonovum en het Kadaster rondom de BGT-standaarden en voorzieningen;
  • Beleid gericht op de ontwikkeling en implementatie van de IMGeo-standaard en bijbehorende voorzieningen;
  • Gebruikers aan het woord, presentatie van gebruikers over het gebruik van de BGT in de eigen organisaties.

Lees de verslagen van de overleggen.

Deelnemers

Het gebruikersoverleg is ingericht voor aangewezen groepen van gebruikers die werken met grootschalige topografische gegevens. We hebben gestreefd naar een goede afvaardiging van BGT-gebruikers die hun achterban kunnen vertegenwoordigen. Lees meer over wie er aan tafel zitten.

 
 
 
Cookie-instellingen