Gevolgen voor de informatiestromen

Als gevolg van de invoering van de Ow en Wkb worden de volgende wijzigingen in de informatiestromen verwacht:

a. Er komt nog steeds geen informatie binnen over: bouwwerken die vergunningsvrij zijn voor de omgevingsplanactiviteit. Dit is geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij gaat het alleen om dakkappellen omdat bijbehorende bouwwerken (zie hierna onder 2) niet van rijkswege vergunningsvrij worden.

b. Er komt mogelijk extra informatie binnen over: bijbehorende bouwwerken (uit artikel 2 bijlage 2 Besluit omgevingsrecht) voor zover de gemeente ervoor kiest om deze vergunningsplichtig voor de omgevingsplanactiviteit te maken.

c. Er gaat mogelijk informatie wegvallen bij: bouwwerken gevolgklasse 1 waarbij de gemeente ervoor kiest om deze vergunningsvrij te maken voor de omgevingsplanactiviteit.

"Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt opgeleverd met de ‘bruidsschat’. Als een gemeente op de inwerkingtredingsdatum niets wijzigt, is punt (a) aan de orde. Als een gemeente (bestuurlijk) direct al kiest voor de bredere ambitie van de Omgevingswet (onder de noemer ‘vergunningsvrij – tenzij’) dan is er bij punt (c) sprake van een wegvallende informatiestroom."


Er zijn dus in principe drie bronnen van informatie die een gemeente kan gebruiken voor het bijhouden van de BAG:

  1. Een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit (OPA). In de aanvraag is (vooraf) informatie beschikbaar over de afmetingen van een bouwwerk (tekening op schaal van de ‘buitenkant’) en het aantal vergunde objecten. Hierbij kan het aantal vergunde objecten in de OPA afwijken van de Bouwmelding in het kader van de technische bouwactiviteit.
  2. De meldingsplicht in het kader van de technische bouwactiviteit:
    • Bouwmelding (bouwactiviteiten mogen pas uitgevoerd worden na een melding). De bouwmelding Wkb moet ten minste vier weken voor start bouw worden gedaan door de initiatiefnemer. Deze omvat geen bouwtekeningen maar wel een locatie-omschrijving: adres, kadastrale aanduiding of coördinaten.
    • Gereedmelding. Twee weken voor ingebruikname moet een gereed-melding gedaan worden waarbij gegevens en bescheiden van het gerealiseerde bouwwerk aangeleverd moeten worden door de initiatiefnemer. Dit omvat in ieder geval een tekening met maatvoering van de ‘binnenkant’ as-built.
  3. De informatieplicht aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden (artikel 7.7 uit het BBL). Dit levert een exacte datum van voltooiing van een bouwwerk op, maar komt wel pas één dag na afronding werkzaamheden beschikbaar als onderdeel van het Omgevingsloket. 

Wat betekent dit voor de BAG?

De wijzigingen in de informatiestromen als gevolg van de invoering van de Ow en Wkb hebben op dit moment gevolgen voor de bijhouding van de BAG voor bouwwerken gevolgklasse 1 (grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen). In deze factsheet wordt beschreven welke oplossing er op dit moment is gekozen om als beheerder van de BAG met deze wijzigingen om te gaan en wat dit betekent voor de op dit moment bestaande kwaliteitseisen. Het gaat daarbij in de ontwerp- en realisatiefase van gebouwen om de volgende gegevens in de BAG:

Panden Verblijfsobjecten

1. Voorlopige pandgeometrie

2. Voorlopig bouwjaar;

3. Statussen

1. Voorlopige geometrie VBO;

2. Gebruiksoppervlakte;

3. Gebruiksdoel;

4. Bijbehorende nummeraanduidingen;

5. Statussen.

 
 
 
Cookie-instellingen