Proef met samenhangende data in Monitor Groene Hart

31-01-2024

Het Kadaster laat in een praktijkvoorbeeld Monitor Groene Hart zien wat de toepassingsmogelijkheden van de gegevens zijn die voor de Monitor Landschap verzameld zijn.

Deze showcase is daarmee ook meteen een praktijkvoorbeeld dat de waarde aantoont van het in samenhang gebruiken van informatie uit verschillende (geo)registraties.

Het veelzijdige Nederlandse landschap en de biodiversiteit staan onder druk door woningbouw, energietransitie en schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Daarom is het belangrijk om de ontwikkelingen in ons landschap in kaart te brengen. Dit doet de Monitor Landschap aan de hand van informatie uit verschillende (geo)-registraties. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart maakt sinds 2023 gebruik van deze gegevens. Zij stellen periodiek de Groene Hart Monitor op en brengen zo de toestand en ontwikkelingen van hun gebied in kaart.

Praktijkvoorbeeld

De verschillende indicatoren uit de Monitor Landschap bieden een actueel en objectief beeld van de stand van zaken binnen het gebied. Het Kadaster wilde graag laten zien hoe je deze basisgegevens in de Monitor Landschap in samenhang kunt gebruiken om antwoord te krijgen op specifieke vragen over het Groene Hart. Twee indicatoren, openheid en grondgebruik, zijn hiervoor als input gebruikt. In de storymap is te zien dat het zo mogelijk is om kaartbeelden van de oude en nieuwe situatie met elkaar te vergelijken.

Met dit soort informatie kan het Bestuurlijk Platform Groene Hart inhoudelijk in gesprek gaan met betrokken en beslissers over hoe het landschap zich ontwikkelt en hoe de juiste keuzes in samenhang gemaakt kunnen worden. Daarnaast is het feit dat de informatie in de Monitor Landschap periodiek bijgewerkt wordt een groot pluspunt voor de Groene Hart Monitor. De methode blijft gelijk waardoor goed vergelijkingen gemaakt kunnen worden.

Basis voor beleidsafspraken

Kadaster ging voor hun magazine Terzake onlangs in gesprek met Patricia Braaksma van het coördinatiebureau Groene Hart en Robin Ammerlaan van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Patricia is gebruiker van de Groene Hart Monitor en schakelt tussen de verschillende overheidslagen die zich bevinden in die streek. Het gebied wordt gekenmerkt door veenbodems met veel CO2-uitstoot en funderingsproblematiek voor wegen en huizen. De oplossing daarvoor, waterpeil verhogen, verandert het landschap en landgebruik. “Ik gebruik de gegevens van de Monitor Landschap om de veranderingen in het landgebruik in kaart te brengen. Zo kunnen er goed onderbouwde beleidsafspraken worden gemaakt voor deze veranderingen. Dat de data daarvoor nu op één plek gebundeld zijn, werkt erg prettig."

De Monitor Landschap helpt ook bij het bewaken van de weidsheid van het Groene Hart. “Met de nieuwe indicator openheid kan je zien dat de openheid verstoord wordt, maar ook waardoor. Als er bomen bij zijn gekomen is dat toch heel anders dan distributiecentra. Ik hoop dat de monitoring nog lang blijft lopen, want een langlopende monitor is gebaat bij vaste gegevens. Dan kan je ontwikkelingen goed interpreteren.”

Patricia Braaksma (fotograaf: Plaatwerk Fotografen)

Beelden toevoegen aan de cijfers

Robin Ammerlaan is projectleider van de Monitor Landschap en omschrijft deze als ‘een datasamenvatting op hoger niveau’. “De monitor laat zien hoe je het landschap, wat complex is, kunt benaderen vanuit geo-informatie. Op zowel nationaal als provinciaal niveau. Ik zie steeds meer dat provincies dit gebruiken als contextinformatie bij bepaalde provinciale vraagstukken, zoals bebouwing. De monitor voegt beelden toe aan deze cijfers. Je ziet letterlijk waar er in een bepaald gebied veel is bijgebouwd. Op deze manier voegen we objectieve informatie toe aan discussies die vaak worden geleid door onderbuikgevoel. Bijvoorbeeld over de toename van distributiecentra langs de A12. Je kunt deze toename wel waarnemen wanneer je erlangs rijdt, maar de monitor laat zien of die toename ook werkelijk zo groot is als je ervaart.”

Bekijk de storymap Groene Hart Monitor.

Robin Ammerlaan (fotograaf: Plaatwerk Fotografen)

Waarde

Met het programma Zicht op Nederland – Datafundament werken we samen met Kadaster aan een betere ontsluiting van de geo-basisregistraties. We werken stap voor stap toe naar een geheel aan data, dat in het gebruik overkomt als een integraal beeld van Nederland en daarmee ook de integrale inpassing van opgaven mogelijk maakt.

De Groene Hart Monitor is uitgewerkt als praktijkvoorbeeld voor het gebruik van de data van de Monitor Landschap. De showcase is ingericht als onderdeel van een deelprogramma van het rijksinitiatief Werken aan Uitvoering (WaU). Hierbij werken we als programma Zicht op Nederland –Datafundament en Kadaster samen.

Het ministerie BZK is met het programma 'ONS Landschap' samen met OCW opdrachtgeveer voor de Monitor Landschap. 

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen