Eerste pilot Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden geslaagd

18-12-2023

Een eerste pilot rond de Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden en de verbinding met data over openbare lichamen is geslaagd. Betrokken partijen werkten uit hoe deze data op een samenhangende manier te bevragen en ontsluiten zijn.

Eerder is met veel partijen samengewerkt aan een integraal informatiemodel voor Bestuurlijke Gebieden. De vormgeving van de Basisvoorziening is hier een vervolg op.

Een veelvoud aan maatschappelijke opgaven concurreert in Nederland om schaarse ruimte. Daarbij hebben vele partijen, alle met eigen verantwoordelijkheden, met elkaar te maken. Dat maakt de puzzel om te komen tot integrale oplossingen, complex. Om die oplosbaar te maken, is het voor alle overheden van belang om Bestuurlijke Gebieden scherp op de kaart te krijgen. Zodat duidelijk is waar een gemeente, provincie, waterschap of het Rijk formele verantwoordelijkheden heeft en waar niet – en voor de doorwerking van regelgeving. Dit is in veel gevallen nu nog niet met enkele muisklikken te achterhalen.

Aanleiding

Bestuurlijke Gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen. Openbare lichamen zijn de organisaties die zeggenschap hebben over die gebieden. De data over openbare lichamen komt niet uit de Basisvoorziening Bestuurlijke gebieden maar is vastgelegd in het register voor overheidsorganisaties en TOOI (Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie).

Gegevens over Bestuurlijke Gebieden zijn in verschillende registraties opgenomen. Elke registratie doet dat op zijn eigen manier: met eigen identificaties en eigenschappen. Om te zorgen voor meer consistentie en samenhang in gegevens over Bestuurlijke Gebieden, is de Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden (BBG) nodig.

Eerste pilot

De eerste pilot van de combinatie van data over Bestuurlijke Gebieden en data over openbare lichamen is uitgevoerd door Geonovum, Kadaster, CBS, KOOP, het Waterschapshuis en het programma Zicht op Nederland – Datafundament. De Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden maakt gebruik van een integraal informatiemodel dat moet zorgen voor consistentie en eenduidigheid in gegevens over Bestuurlijke Gebieden. Met behulp van IMX-Geo kunnen deze data in samenhang worden ontsloten met data over de bijbehorende openbare lichamen.

Vervolg

De komende tijd wordt gekeken wat er nodig is om de BBG te realiseren. Ook maken de betrokken partijen afspraken over het beheer en het bronhouderschap. Naar verwachting start begin 2024 een pilot waarin de gecombineerde ontsluiting van data over bestuurlijke gebieden en openbare lichamen ook in de praktijk getest gaat worden.

Voor meer informatie zie de storymap over de Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen