Kamerbrief: Evaluatie Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

04-10-2023

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

Demissionair minister van BZK Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de evaluatie van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Er is in 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd om de BAG-regelgeving robuust en toekomstbestendig te maken.

De evaluatie laat zien dat die over het algemeen doelmatig en effectief zijn.
In het onderzoek zijn ook wensen voor de aanpassing van de BAG geïnventariseerd. De minister wil hierover in overleg gaan met betrokken partijen. Een eerste stap hierin is het uitvoeren van een verkenning samen met stakeholders als VNG en gemeenten. Doel is uit te zoeken hoe de BAG een nog betere informatiebasis kan vormen voor de monitoring van de woningbouwopgave.

De BAG is een basisregistratie en bevat primair identificerende gegevens van gebouwen, zoals adressen en identificerende codes. Daarnaast zijn in de registratie enkele basisgegevens over gebouwen opgenomen, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Het Rijk evalueert nieuwe, maar ook gewijzigde wetten, na een aantal jaar. In de herziene Wet- en regelgeving voor de BAG zijn in 2018 twee beleidswijzigingen doorgevoerd die nu geëvalueerd zijn:

  1. De regelgeving en het toezicht zijn aangepast naar een nieuw kwaliteits- en toezichtregime zodat ze vooral gericht zijn op de kwaliteit van de registratie in plaats op het toezien van procedures.
  2. De structuur van de regelgeving is aangepast, zodat deze eenvoudiger en flexibeler aangepast kan worden aan ontwikkelingen - ook in relatie tot andere basisregistraties. Alleen de hoofdzaken worden op het niveau van de wet geregeld, de andere zaken in lagere regelgeving.

Het moment van de wijziging is aangegrepen om ook de bijbehorende documentatie te herzien en kleinere inhoudelijke wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen waren vooral technisch van aard en gericht op de uitvoering.

De onderzoekers concluderen dat wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG over het algemeen doelmatig en effectief zijn.

Tevredenheidsonderzoek

Het tweede deel van het onderzoek was gericht op de tevredenheid over de kwaliteit van de BAG, het huidige gebruik van de BAG, gebruikerswensen en het terugmeldproces van gebruikers bij kwaliteitsproblemen.

Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikers van de BAG zeer tevreden zijn over de inhoud en kwaliteit van de registratie. Zij beoordelen de BAG als ruim voldoende met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5. De gebruikscijfers laten zien dat de BAG een groot succes is en niet meer is weg te denken in de maatschappij. De BAG is als belangrijke informatiebron van hoge kwaliteit onmisbaar in allerlei toepassingen en bij de maatschappelijke opgaven, zoals voor monitoring van de woningbouw-opgave.

Opvallend zijn de relatief lagere beoordelingen door gemeentelijke gebruikers in de domeinen lokale belastingheffing en bouwen/wonen. De onderzoekers geven ook aan dat de eerdere aandachtspunten ten aanzien van de kwaliteit ten opzichte van de vorige meting (2020) gelijk zijn gebleven. Er zijn bij bepaalde gegevens dus kwaliteitsverbeteringen mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij de gebruiksoppervlakte en het bouwjaar. De onderzoekers constateren dat een meerderheid van de gebruikers een terugmelding doet aan de bronhouder bij achterblijvende kwaliteit van een gegeven.

Er is volgens het onderzoek bij gebruikers een grote behoefte aan uitbreiding van de gegevens in de BAG, of aan gegevens die in samenhang met de BAG gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan hoogte informatie, weergave in drie dimensies (3D), een nadere woningtypering, statusovergangen bij verschillende bouwfasen en combinaties van gegevens die elders in een registratie zitten.

De onderzoekers constateren dat de meeste van deze gebruikerswensen nog niet tot een wijziging hebben geleid, omdat dergelijke wensen in samenhang met de ontwikkeling van andere gegevens moet worden bekeken of omdat er geen financiële middelen voorhanden waren om deze ontwikkelingen vorm te geven. Uit het onderzoek blijkt dat er onder gebruikers niet direct bereidheid zichtbaar is om ook zelf aan dergelijke ontwikkelingen bij te dragen. Niet alle gebruikers zijn overigens goed op de hoogte waar zij wensen kenbaar kunnen maken, en ook de communicatie over besluitvorming van gebruikerswensen is voor verbetering vatbaar.

Resultaten Evaluatieonderzoek BAG 2022

Reactie Minister

De Minister interpreteert de hoofdconclusies van het onderzoeksbureau als ‘positief met aanbevelingen voor verbeteringen’. Hij neemt ook alle ter harte en heeft onderdelen direct meegenomen in zijn reactie op de specifieke aanbevelingen. In de Kamerbrief zegt minister De Jonge: “Vanuit mijn stelselverantwoordelijkheid voor de nationale geo-informatie infrastructuur en de geobasisregistraties daarbinnen, ben ik van plan om met betrokken partijen in overleg gaan over de aanbevelingen en wensen voor aanpassingen van de BAG. Daarbij is het van belang dat die aanpassingen goed passen in de ontwikkeling van het datafundament voor de fysieke leefomgeving.”

De BAG kan, als onderdeel van het datafundament, in combinatie met koppeling aan andere databronnen, een belangrijke rol spelen in het datagedreven werken aan opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving waar Nederland voor staat. Hierbij kan gedacht worden aan de woningbouwopgave. De Minister wil daarom als eerste stap, samen met de stakeholders, zoals de VNG en de gemeenten, een verkenning uit laten voeren naar hoe de BAG een nog betere informatiebasis kan vormen voor de monitoring van de woningbouwopgave.

Voor zaken die het bredere datafundament voor de fysieke leefomgeving raken, zal de Minister overleggen met de leden van het nationaal beraad voor geo-informatie (GI-Beraad). Daarbij gaat het over het verbinden van de vraag vanuit de maatschappelijke opgaven met het aanbod vanuit het datafundament. De Jonge zegt daar wel meteen bij: “Over deze bredere ontwikkeling zullen we met de betrokken partijen ook tot goede mechanismen voor financiering van dergelijke doorontwikkelingen moeten komen.”

Zie ook

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.