Kamerbrief: Geo-datafundament onderdeel van agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’

25-07-2023

Staatssecretaris van Huffelen laat weten dat zij vanuit haar verantwoordelijkheid bijdraagt aan de realisatie van een geo-datafundament voor de maatschappelijke opgaven in het fysieke domein.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’ is opgenomen.

Het kabinet geeft de digitale transitie vorm langs vier thema’s: het digitale fundament, de digitale overheid, de digitale economie en de digitale samenleving. Dit gebeurt waardengedreven. Voor het thema ‘digitale samenleving’ beloofde de staatssecretaris een nadere uitwerking. Dit is de agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’. Deze agenda gaat over de inzet van het kabinet op doorsnijdende vraagstukken rond de toepassing van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen.

Agenda

Met de agenda streeft het kabinet naar twee doelen. De eerste is voorbereid zijn op mogelijke ontwikkelingen van de digitale transitie met maatschappelijke impact en een kabinetsbrede reactie daarop formuleren. De tweede is sneller tot gezamenlijke oplossingen komen als digitalisering kansen biedt of risico’s vormt bij maatschappelijke opgaven.

De staatssecretaris vindt het belangrijk om gezamenlijk een toekomstbestendige benadering te ontwikkelen van gedeelde digitaliseringsvraagstukken die onze maatschappij raken. Onderdeel daarvan zijn toekomstbeelden voor de Nederlandse digitale samenleving in 2040. De thema’s die hieruit voortkomen moeten volgens de agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’ voortvarend opgepakt worden. Dit kan het beste gebeuren in brede coalities, die interbestuurlijk en vaak publiek-privaat van karakter zijn, schrijft Van Huffelen in de kamerbrief.

Alexandra van Huffelen, Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Beeld: Martijn Beekman

Coalities

De gedachte achter het optrekken in een federatie van coalities is dat partijen samenwerken die solitair een taai digitaliseringsvraagstuk niet of niet gemakkelijk kunnen oplossen. Volgens de kamerbrief kan het in een coalitie wel lukken die problemen sneller van gezamenlijke antwoorden te voorzien. De focus ligt daarbij op digitalisering bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Dat betekent dat het accent meer ligt op hoe we digitalisering in onze samenleving effectief kunnen inzetten in de praktijk en minder op beleidsvorming. Deze coalities zijn overigens aanvullend op veel bestaande initiatieven.

Coalitie: Geo-informatie Beraad voor realisatie geo-datafundament

Een van de thema’s in de agenda is verantwoord datagebruik voor de maatschappelijke opgaven. In de agenda noemt Van Huffelen daarom de realisatie van een geo-datafundament voor de maatschappelijke opgaven in het fysieke domein. De betrokken publieke partijen willen daar onder de vlag van het Beraad voor de Geo-informatie (GI-Beraad) gezamenlijk uitvoering aan geven. Het GI-beraad is een coalitie bestaande uit de ministeries van BZK, Defensie, EZK, IenW en LNV, provincies (IPO), gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en de kennis- en uitvoeringsorganisaties CBS, Geonovum, Kadaster, Netherlands Space Office, RIVM, RWS en TNO. Van Huffelen geeft aan dat zij vanuit haar verantwoordelijkheid bijdraagt aan deze coalitie. Het GI-Beraad heeft recent een visie op het geo-datafundament goedgekeurd met de titel Zicht op Nederland – Datafundament. Een overkoepelende visie is in voorbereiding.  

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen