Publicatie ENSIA-zelfcontroles BAG, BGT en BRO 2019

05-10-2020

Deze pagina geeft een overzicht van het laatste nieuws van het programma Zicht op Nederland - Datafudament en ontwikkelingen rondom geoinformatie.

Bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wetten BAG, BGT en BRO. Om deze reden bestaat de ENSIA-zelfcontrole voor geobasisregistraties. De resultaten worden per registratie gepubliceerd in de vorm van enkele overzichtskaarten en de score op de ENSIA-vragenlijst.

Ook weegt mee in hoeverre er voor deze onderdelen, door een rapportage, bestuurlijke verantwoording is afgelegd aan de toezichthouder. Ook de rapportages zelf zijn openbaar en kunnen door derden worden ingezien. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend via toezichthouder-bag-bgt-bro@minbzk.nl.

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BAG 2019

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BAG 2019-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BAG 2019:
  • Rapportages niet ingeleverd (zwart): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
  • Rapportages niet vastgesteld door bestuur (oranje): de toezichthouder heeft weliswaar een rapport ontvangen, maar stelt vast dat de verantwoording over de uitvoering van de Wet ambtelijk is afgedaan;
  • Rapportage vastgesteld door bestuur (blauw): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen dat door bestuur is gezien en geaccordeerd.
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BAG 2019:
  • Voldoende score (groen): de afgesproken norm van 75% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 75% van het totaal aantal punten behaald;
 • ‘Totalen van de thema's 2019’:
  • De score van de vragenlijst uitgesplitst in de vier categorieën juistheid, volledigheid, borging en tijdigheid uitgedrukt in punten;
 • ‘Totaal en subtotalen Thema's ENSIA 2019’
  • De score van de vragenlijst uitgesplitst in de vier categorieën juistheid, volledigheid, borging en tijdigheid uitgedrukt in percentages.

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BGT 2019

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BGT 2019-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BGT 2019:
  • Rapportages niet ingeleverd (zwart): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
  • Rapportages niet vastgesteld door bestuur (oranje): de toezichthouder heeft weliswaar een rapport ontvangen, maar stelt vast dat de verantwoording over de uitvoering van de Wet ambtelijk is afgedaan;
  • Rapportage vastgesteld door bestuur (blauw): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen dat door bestuur is gezien en geaccordeerd.
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BGT 2019:
  • Voldoende score (groen): de afgesproken norm van 75% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 75% van het totaal aantal punten behaald;

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BRO 2019

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BRO 2019-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BRO 2019:
  • Rapportages niet ingeleverd (zwart): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
  • Rapportages niet vastgesteld door bestuur (oranje): de toezichthouder heeft weliswaar een rapport ontvangen, maar stelt vast dat de verantwoording over de uitvoering van de Wet ambtelijk is afgedaan;
  • Rapportage vastgesteld door bestuur (blauw): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen dat door bestuur is gezien en geaccordeerd.
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BAG 2019:
  • de afgesproken norm van 60% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 60% van het totaal aantal punten behaald;

Beoordeling toezichthouder

Manier van beoordelen

Het ministerie van BZK houdt verticaal toezicht op de uitvoering van de geobasisregistraties. De beoordeling van BAG, BGT en BRO vindt risicogericht en zoveel mogelijk in samenhang plaats:

 • BAG: risicogerichte analyse van bestuurlijke verantwoordingsrapportages (risicogroep: bronhouders die meerdere jaren een onvoldoende scoren op zowel de vragenlijst als de actualiteit), waarbij gelet wordt op passende, nieuwe verbetermaatregelen, verbetermaatregelen uit de vorige cyclus, of de opgegeven actualiteitsscore overeenkomt met de door Kadaster gemeten actualiteitsscore in het kwaliteitsdashboard en in hoeverre de rapportage bestuurlijk is vastgesteld dan wel ambtelijk is afgedaan;
 • BGT: risicogerichte analyse van bestuurlijke verantwoordingsrapportages (risicogroep: bronhouders die een onvoldoende scoren op de vragenlijst en nog niet alle transitiemijlpalen hebben behaald), waarbij gelet wordt op passende maatregelen en in hoeverre de rapportage bestuurlijk is vastgesteld dan wel ambtelijk is afgedaan;
 • BRO: terughoudende opstelling. De toezichthouder stuurt vooralsnog alleen op de bestuurlijke vaststelling van de verantwoordingsrapportages. De transitiebegeleiding wordt verzorgd door het programmabureau BRO. Tijdens een volgende ENSIA-cyclus zal in samenwerking worden gestuurd op de laatste groep achterblijvers.
 • Algemeen: grote lijnen en zaken die opvallen, zoals onvoldoende capaciteit, interne kwaliteitszorg en uitvoering van processen ten aanzien van meerdere geobasisregistraties.

Hoofdlijnen beoordeling ENSIA-zelfcontrole 2019

Bij het analyseren van de vragenlijsten en rapportages BAG, BGT en BRO 2019 vallen de volgende zaken op:

 • Gemeenten hebben in ruim 90% van de gevallen een bestuurlijke verantwoording ingediend, tegenover 50% of lager voor de overige bronhouders.
 • Er zijn nog steeds bronhouders (24 organisaties) die de verantwoording ambtelijk afdoen, terwijl men wettelijk verplicht is dit bestuurlijk te doen.
 • Minder dan 3% van de bronhouders geeft aan te weinig capaciteit te hebben voor zowel BAG als BGT om de gegevenskwaliteit te kunnen waarborgen.
 • Minder dan 10% van de BAG- en BGT-bronhouders geeft aan de werkprocessen niet of slechts deels na te leven.
 • BAG-bronhouders hebben zichzelf in meer dan 75% van de gevallen teveel punten gegeven ten aanzien van actualiteit, doordat de verkeerde getallen uit het Kadaster Kwaliteitsdashboard zijn afgelezen. In de vragenlijst voor 2020 is daarom de toelichting bij de betreffende vraag herschreven.
 • In minder dan 10% van de gevallen bestaan er zorgen bij de toezichthouder over de staat van de BAG-, BGT- of BRO-beheerorganisatie.
 • De tijdige verwerking van definitieve pandgeometrie blijft achter (bijna 250 bronhouders redden de 6 maandentermijn niet in 50% of minder van de gevallen).
 • De tijdige verwerking van in onderzoek staande gevallen blijft achter (meer dan 130 bronhouders redden de 6 maandentermijn niet in 50% of minder van de gevallen).

In een aantal gevallen zal onderzoek gedaan worden naar de effecten op de gegevenskwaliteit en de uitkomsten leiden eventueel tot nieuwe kwaliteitsverbeteringstrajecten.

Terugkoppeling aan bronhouders

Iedere bronhouder ontvangt individueel terugkoppeling van de toezichthouder. Dat gebeurt per e-mail en is geadresseerd aan het dagelijks bestuur. In september ontvangen de bronhouders bericht.

Opvolging

Bronhouders die aanleiding geven tot zorgen worden in de loop van het jaar benaderd voor een gesprek. Afhankelijk van het type knelpunt gebeurt dit door Kwaliteitsmanagement BAG van Kadaster, het SVB-BGT of de toezichthouder van BZK. Conform het vierstappenmodel wordt hiermee feitelijk de eerste stap van de escalatieladder ingezet.

Nieuwe ontwikkelingen

Op dit moment wordt het huidige kwaliteitsregime op een aantal punten doorontwikkeld in overleg met alle betrokken partners: VNG, Kadaster, SVB-BGT en afnemers. De instrumenten binnen dit regime, zoals kwaliteitskaders, interventiewaarden, vragenlijsten en bestuurlijke verantwoordingsrapportages, worden beter op elkaar afgestemd. Deze afstemming is gestoeld op het uitgangspunt dat in eerste plaats gestuurd wordt op kwaliteit (het Wat) en pas bij structurele taakverwaarlozing op proces en organisatie (het Hoe). Daarnaast is het voornemen om de jaarcyclus aan te passen naar het kalenderjaar (tijdvak 1 januari - 31 december i.p.v. 1 juli - 31 juni), zodat deze beter past binnen de planning- & controlecyclus van bronhouderorganisaties.

Deze accentverschuiving vanuit toezicht en handhaving vraagt om verregaand inzicht in de gerealiseerde gegevenskwaliteit. Immers, er valt bijvoorbeeld niet te sturen op de volledigheid van panden in de BAG en BGT wanneer dit niet meetbaar is voor de toezichthouder. Er worden daarom nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Ook wordt, samen met afnemers en bronhouders, uitgewerkt welke gegevenskwaliteit gerealiseerd dient te worden en waar de (maatschappelijke) prioriteiten liggen als het gaat om het opstarten van kwaliteitsverbeteringstrajecten (zoals het NWB-traject). De effecten van de doorontwikkeling zullen daarom op z’n vroegst merkbaar zijn tijdens de ENSIA 2021-ronde.

Op dit moment zijn kwaliteitsaspecten als juistheid, actualiteit, volledigheid en compleetheid ten aanzien van objecten en attributen slechts beperkt meetbaar via de kwaliteitsdashboards van SVB-BGT en Kadaster. Daarnaast bevond de BGT zich in 2019 nog in de tweede fase van de transitie en is de BRO nog altijd volop in opbouw. Dit houdt in dat de toezichthouder de 2019-ronde zal beoordelen aan de hand van de eerder beschreven accentverschuiving. Er zal echter gereserveerd worden omgesprongen met oordeelsvorming aangaande de gegevenskwaliteit.

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.