Publiekrechtelijke beperkingen: makkelijk raadpleegbaar in één registratie!

06-06-2021

De koper die op zoek is naar een woning wil vooraf goed geïnformeerd zijn. Is je nieuwe woning bijvoorbeeld een gemeentelijk monument? Rust er op je huis een gemeentelijk voorkeursrecht? Is er op het perceel sprake van bodemverontreiniging?

Er is een plaats waar dit soort overheidsbesluiten staan geregistreerd, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen. De registratie van deze zogenaamde “publiekrechtelijke beperkingen” is vernieuwd en dat is geregeld in de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken”, een wet die zorgt voor de noodzakelijke transparantie.

Beter Kenbaar

Besluiten tot “publiekrechtelijke beperkingen” kunnen door verschillende overheden worden genomen. Tot 2021 werden deze besluiten in twee afzonderlijke registraties vastgelegd, namelijk in een apart register voor de gemeentelijke besluiten en in een registratie bij het Kadaster voor de besluiten van overige overheden. Vanaf 1 januari 2021 zijn alle beperkingenbesluiten van de gemeenten met de bijbehorende brondocumenten, samen met die van de andere overheden te vinden in de Basisregistratie Kadaster – Publiekrechtelijke Besluiten (BRK-PB). Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een aantal beperkingenbesluiten onder de werking van deze wet gaan vallen. De desbetreffende besluiten zullen, wanneer dat aan de orde is, binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden geregistreerd en getoond in het omgevingsloket.

De manier waarop beperkingenbesluiten worden geregistreerd, kan verschillen. Voorheen kon een beperking alleen geregistreerd worden op basis van een kadastraal perceel. Met het inwerking treden van de nieuwe wet kan een registratie ook plaatsvinden op basis van ID’s van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), maar ook op basis van door het Bevoegd Gezag zelf getrokken contouren. Dit bevordert de raadpleegbaarheid. Beperkingenbesluiten worden letterlijk: Beter Kenbaar!

Meer informatie: Beter Kenbaar en BRK-PB - Kadaster.nl
Of: Wat zijn publiekrechtelijke beperkingen op woning of grond? - Kadaster.nl

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen