Uitkomsten tweede consultatie conceptueel model objectenregistratie

11-06-2021

In mei 2021 is door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo een (voorlopige) eindversie van het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie (SOR) opgeleverd.

Dit model is met dezelfde inhoud ook opgeleverd als begrippenkader (SOR thesaurus). De inhoudelijke stip op de horizon van deze doorontwikkeling waarin een aantal bestaande basisregistraties samen komen in een samenhangende objectenregistratie (werktitel SOR) staat in het conceptueel model centraal. Met de oplevering van het conceptueel model aan het kernteam SOR is de inhoudelijke visie gereed en vormt de basis voor de vervolgstappen.

Wat vooraf ging

Na de eerste consultatieronde in eind 2020 is het expertteam aan de slag gegaan met de feedback van de respondenten op de eerste versie van het conceptueel model. Dat heeft geleid tot een tweede versie waarover van 22 maart tot 16 april 2021 een tweede openbare consultatie heeft plaatsgevonden.

Onderzoeksbureau Statisfact heeft deze consultatie ondersteund en hiervoor een online omgeving ingericht met een vragenlijst (pdf, 381 kB). In de vragenlijst kon er gereflecteerd worden op de aspecten die gewijzigd waren ten opzichte van de eerste ronde en op verschillende specifieke inhoudelijke onderwerpen. Daarnaast werden algemene oordelen gevraagd over de inhoud en werd gevraagd of de leesbaarheid verbeterd is.

Respondenten geven het conceptueel model gemiddeld een rapportcijfer 7,0 en de leesbaarheid een 6,9

Ruim 200 personen zonden een ingevulde vragenlijst in. Ruim 80% van de respondenten komt uit de publieke sector en bijna 20% uit de private sector. Ongeveer 50% van de respondenten is een informatieprofessional, circa 30% is bronhouder en circa 20% is een gebruiker van de gegevens.

De respondenten geven bij de algemene beoordeling gemiddeld een rapportcijfer van 7,0 voor de voorgestelde inhoud van het conceptueel model. De leesbaarheid van het conceptueel model scoort gemiddeld een 6,9.

De gegeven antwoorden zijn gecategoriseerd en zowel door de onderzoekers van Statisfact als door het expertteam van de SOR nader geanalyseerd. In de infographic (pdf, 416 kB) zie je een algeheel beeld van de resultaten. In de onderzoeksrapportage (pdf, 500 kB) zijn de belangrijkste resultaten gecategoriseerd opgenomen. In het reactiedocument van het expertteam (pdf, 662 kB) wordt aangegeven hoe met de reacties is omgegaan.

Infographic resultaten tweede consultatie conceptueel model
Beeld: ©Statisfact. Infographic resultaten tweede consultatie conceptueel model

 

Reacties

De reacties op de tweede versie van het conceptueel model zijn overwegend positief. Ruim 80% van de gebruikers en informatieprofessionals verwacht dat de SOR meerwaarde gaat bieden ten opzichte van de huidige situatie. De respondenten onder de bronhouders laten een meer wisselend beeld zien als het gaat om de verwachting of de inwinning van de gegevens met de invoering van de SOR efficiënter gaat worden.

In de consultatie zijn bij verschillende onderwerpen en bij de algemene gedeelten reacties aangedragen die in essentie gaan over hetzelfde onderwerp. Het gaat om reacties over de volgende onderwerpen:

  • het onderscheid tussen reële objecten en functionele ruimten;
  • de technische inrichting, de kwaliteit, de organisatie van de SOR of de transitie;
  • het onderscheid tussen het model van begrippen en informatieproducten;
  • de aansluiting van de SOR op sectorale informatiemodellen en andere standaarden;
  • de structuur, leesbaarheid en begrippenkader.

Daarnaast is in het reactiedocument informatie terug te lezen over meer thematische onderwerpen waar respondenten op gereageerd hebben.

Vervolgproces

De nu opgeleverde derde versie van het inhoudelijk conceptueel model is de (voorlopige) eindversie die gereed is voor het bredere besluitvormingsproces. Dit besluitvormingsproces krijgt in 2021 nader vorm en zal niet alleen over deze inhoudelijke stip op de horizon gaan, maar ook over de al eerder opgeleverde architectuurbeschrijving, de randvoorwaardelijke zaken (zoals kosten/baten, financiering, verantwoordelijkheidsverdeling, regelgeving en context) en de aanpak van de stapsgewijze transitie.

We willen alle respondenten hierbij hartelijk danken voor de deelname aan de consultatie en de waardevolle input. Zo werken we met elkaar aan betere inhoud voor de Doorontwikkeling-in-Samenhang!

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen